Usage Statistics for cannonbooks.org

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:46 PST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 4925
Total Files 3197
Total Pages 3748
Total Visits 563
Total KBytes 51576
Total Unique Sites 356
Total Unique URLs 460
Total Unique Referrers 64
Total Unique User Agents 137
. Avg Max
Hits per Hour 9 269
Hits per Day 223 550
Files per Day 145 288
Pages per Day 170 380
Sites per Day 16 52
Visits per Day 25 51
KBytes per Day 2344 17985
Hits by Response Code
Code 200 - OK 64.91% 3197
Code 301 - Moved Permanently 0.16% 8
Code 304 - Not Modified 0.04% 2
Code 404 - Not Found 34.88% 1718

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
7 9 0.18% 8 0.25% 8 0.21% 2 0.36% 2 0.56% 51 0.10%
8 87 1.77% 77 2.41% 77 2.05% 17 3.02% 15 4.21% 265 0.51%
9 136 2.76% 103 3.22% 103 2.75% 37 6.57% 46 12.92% 453 0.88%
10 177 3.59% 103 3.22% 149 3.98% 31 5.51% 20 5.62% 1180 2.29%
11 467 9.48% 265 8.29% 311 8.30% 51 9.06% 35 9.83% 13996 27.14%
12 75 1.52% 49 1.53% 50 1.33% 36 6.39% 32 8.99% 443 0.86%
13 115 2.34% 58 1.81% 94 2.51% 47 8.35% 41 11.52% 458 0.89%
14 460 9.34% 227 7.10% 301 8.03% 24 4.26% 27 7.58% 2202 4.27%
15 249 5.06% 236 7.38% 236 6.30% 14 2.49% 17 4.78% 383 0.74%
16 231 4.69% 174 5.44% 214 5.71% 11 1.95% 16 4.49% 333 0.64%
17 229 4.65% 57 1.78% 83 2.21% 46 8.17% 52 14.61% 3091 5.99%
18 192 3.90% 175 5.47% 175 4.67% 21 3.73% 26 7.30% 345 0.67%
19 330 6.70% 261 8.16% 304 8.11% 23 4.09% 36 10.11% 529 1.03%
20 257 5.22% 248 7.76% 248 6.62% 24 4.26% 21 5.90% 492 0.95%
21 284 5.77% 267 8.35% 267 7.12% 25 4.44% 24 6.74% 1009 1.96%
22 542 11.01% 257 8.04% 380 10.14% 21 3.73% 20 5.62% 1548 3.00%
23 102 2.07% 95 2.97% 95 2.53% 10 1.78% 8 2.25% 233 0.45%
24 38 0.77% 23 0.72% 23 0.61% 22 3.91% 19 5.34% 259 0.50%
25 151 3.07% 52 1.63% 127 3.39% 23 4.09% 23 6.46% 670 1.30%
26 30 0.61% 20 0.63% 21 0.56% 17 3.02% 19 5.34% 105 0.20%
27 550 11.17% 288 9.01% 294 7.84% 33 5.86% 29 8.15% 17985 34.87%
28 214 4.35% 154 4.82% 188 5.02% 38 6.75% 34 9.55% 5548 10.76%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 14 329 6.68% 8 182 5.69% 9 205 5.47% 334 7355 14.26%
1 8 182 3.70% 4 100 3.13% 5 117 3.12% 27 590 1.14%
2 5 130 2.64% 5 118 3.69% 5 118 3.15% 24 523 1.01%
3 9 206 4.18% 8 189 5.91% 8 190 5.07% 148 3246 6.29%
4 5 128 2.60% 4 107 3.35% 4 107 2.85% 13 285 0.55%
5 8 179 3.63% 5 122 3.82% 5 123 3.28% 181 3974 7.71%
6 8 196 3.98% 6 135 4.22% 7 173 4.62% 245 5400 10.47%
7 15 350 7.11% 5 128 4.00% 12 274 7.31% 68 1494 2.90%
8 14 318 6.46% 5 131 4.10% 9 215 5.74% 63 1389 2.69%
9 7 175 3.55% 4 107 3.35% 6 148 3.95% 44 970 1.88%
10 6 151 3.07% 5 115 3.60% 5 129 3.44% 19 413 0.80%
11 9 216 4.39% 5 131 4.10% 8 196 5.23% 27 604 1.17%
12 17 393 7.98% 7 165 5.16% 11 245 6.54% 97 2131 4.13%
13 6 136 2.76% 5 124 3.88% 5 129 3.44% 36 785 1.52%
14 6 138 2.80% 5 120 3.75% 5 124 3.31% 9 188 0.36%
15 6 140 2.84% 6 132 4.13% 6 132 3.52% 13 285 0.55%
16 13 294 5.97% 5 130 4.07% 7 156 4.16% 49 1089 2.11%
17 6 133 2.70% 5 119 3.72% 5 119 3.18% 23 506 0.98%
18 15 338 6.86% 8 180 5.63% 8 183 4.88% 69 1519 2.94%
19 8 182 3.70% 4 107 3.35% 5 120 3.20% 43 942 1.83%
20 6 142 2.88% 5 124 3.88% 5 119 3.18% 68 1485 2.88%
21 5 128 2.60% 5 112 3.50% 5 117 3.12% 20 450 0.87%
22 9 208 4.22% 9 199 6.22% 8 189 5.04% 709 15606 30.26%
23 6 133 2.70% 5 120 3.75% 5 120 3.20% 16 346 0.67%

Top 30 of 460 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2460 49.95% 1646 3.19% /
2 63 1.28% 53 0.10% /users/
3 30 0.61% 706 1.37% /webalizer/
4 27 0.55% 476 0.92% /modlogan/
5 12 0.24% 9 0.02% /users/users/
6 8 0.16% 7 0.01% /modlogan/users/
7 6 0.12% 5 0.01% /modlogan/users/users/
8 5 0.10% 20 0.04% /modlogan/mla-start-201608.html
9 5 0.10% 20 0.04% /modlogan/mla-start-201708.html
10 5 0.10% 20 0.04% /modlogan/mla-start-201810.html
11 5 0.10% 10 0.02% /modlogan/modlogan.css
12 4 0.08% 14 0.03% /default/404.html
13 4 0.08% 111 0.22% /modlogan/mla-full-web_user_referer-201812.html
14 4 0.08% 16 0.03% /modlogan/mla-start-201606.html
15 4 0.08% 16 0.03% /modlogan/mla-start-201901.html
16 4 0.08% 322 0.62% /webalizer/usage_201704.html
17 4 0.08% 433 0.84% /webalizer/usage_201906.html
18 3 0.06% 648 1.26% /modlogan/mla-full-web_user_referer-201707.html
19 3 0.06% 16 0.03% /modlogan/mla-req-201609.html
20 3 0.06% 14 0.03% /modlogan/mla-robots-201604.html
21 3 0.06% 14 0.03% /modlogan/mla-robots-201608.html
22 3 0.06% 12 0.02% /modlogan/mla-start-201609.html
23 3 0.06% 12 0.02% /modlogan/mla-start-201701.html
24 3 0.06% 12 0.02% /modlogan/mla-start-201709.html
25 3 0.06% 12 0.02% /modlogan/mla-start-201710.html
26 3 0.06% 12 0.02% /modlogan/mla-start-201712.html
27 3 0.06% 12 0.02% /modlogan/mla-start-201804.html
28 3 0.06% 12 0.02% /modlogan/mla-start-201808.html
29 3 0.06% 23 0.05% /modlogan/mla-web_generic_daily-201606.html
30 3 0.06% 20 0.04% /modlogan/mla-web_generic_summary-201608.html

Top 10 of 460 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.04% 2871 5.57% /modlogan/mla-full-web_request_url_traffic-201804.html
2 2 0.04% 2871 5.57% /modlogan/mla-full-web_request_url-201804.html
3 2 0.04% 2355 4.57% /modlogan/mla-full-web_request_url-201812.html
4 2 0.04% 2054 3.98% /modlogan/mla-full-web_request_url_traffic-201707.html
5 2460 49.95% 1646 3.19% /
6 2 0.04% 1641 3.18% /modlogan/mla-full-web_request_url_traffic-201711.html
7 2 0.04% 1382 2.68% /modlogan/mla-full-web_request_url_traffic-201706.html
8 2 0.04% 1382 2.68% /modlogan/mla-full-web_request_url-201706.html
9 1 0.02% 1178 2.28% /modlogan/mla-full-web_request_url_traffic-201812.html
10 1 0.02% 1145 2.22% /modlogan/mla-full-web_request_url_traffic-201805.html

Top 10 of 203 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2460 49.95% 281 51.65% /
2 63 1.28% 20 3.68% /users/
3 30 0.61% 11 2.02% /webalizer/
4 27 0.55% 9 1.65% /modlogan/
5 8 0.16% 7 1.29% /modlogan/users/
6 6 0.12% 4 0.74% /modlogan/users/users/
7 4 0.08% 2 0.37% /default/404.html
8 2 0.04% 2 0.37% /modlogan/mla-full-web_request_extensions-201603.html
9 2 0.04% 2 0.37% /modlogan/mla-full-web_request_extensions_traffic-201608.html
10 2 0.04% 2 0.37% /modlogan/mla-full-web_request_method-201605.html

Top 10 of 202 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2460 49.95% 268 50.09% /
2 63 1.28% 19 3.55% /users/
3 30 0.61% 15 2.80% /webalizer/
4 27 0.55% 10 1.87% /modlogan/
5 8 0.16% 6 1.12% /modlogan/users/
6 6 0.12% 6 1.12% /modlogan/users/users/
7 4 0.08% 3 0.56% /default/404.html
8 2 0.04% 2 0.37% /modlogan/mla-full-web_request_extensions-201603.html
9 2 0.04% 2 0.37% /modlogan/mla-full-web_request_extensions-201608.html
10 2 0.04% 2 0.37% /modlogan/mla-full-web_request_url-201606.html

Top 30 of 356 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1664 33.79% 1664 52.05% 1154 2.24% 4 0.71% 85.90.118.205
2 1171 23.78% 201 6.29% 6834 13.25% 5 0.89% 62.210.149.60
3 219 4.45% 219 6.85% 152 0.29% 5 0.89% 84.54.171.220
4 215 4.37% 215 6.73% 149 0.29% 4 0.71% 84.54.153.197
5 205 4.16% 201 6.29% 3859 7.48% 143 25.40% 17.58.100.173
6 99 2.01% 0 0.00% 349 0.68% 4 0.71% 148.251.8.250
7 90 1.83% 75 2.35% 14416 27.95% 12 2.13% 77.88.5.150
8 82 1.66% 82 2.56% 2963 5.75% 1 0.18% 185.85.237.163
9 58 1.18% 30 0.94% 1232 2.39% 28 4.97% 216.244.66.202
10 55 1.12% 37 1.16% 175 0.34% 21 3.73% 216.18.204.209
11 46 0.93% 0 0.00% 162 0.31% 1 0.18% 185.32.222.173
12 45 0.91% 42 1.31% 5011 9.72% 7 1.24% 77.88.5.68
13 43 0.87% 2 0.06% 146 0.28% 2 0.36% 5.9.70.72
14 42 0.85% 0 0.00% 148 0.29% 1 0.18% 198.27.66.59
15 41 0.83% 0 0.00% 145 0.28% 1 0.18% 5.9.97.200
16 40 0.81% 0 0.00% 141 0.27% 1 0.18% 213.239.216.194
17 36 0.73% 0 0.00% 127 0.25% 1 0.18% 144.76.120.197
18 31 0.63% 2 0.06% 104 0.20% 2 0.36% 129.146.186.30
19 20 0.41% 17 0.53% 3352 6.50% 6 1.07% 66.249.79.172
20 18 0.37% 0 0.00% 63 0.12% 0 0.00% 17.58.99.30
21 17 0.35% 16 0.50% 3708 7.19% 11 1.95% 66.249.79.176
22 17 0.35% 14 0.44% 1826 3.54% 3 0.53% 77.88.5.244
23 16 0.32% 13 0.41% 61 0.12% 1 0.18% 51.222.43.123
24 16 0.32% 12 0.38% 1113 2.16% 7 1.24% 66.249.79.174
25 15 0.30% 2 0.06% 47 0.09% 1 0.18% 5.188.62.214
26 11 0.22% 10 0.31% 61 0.12% 5 0.89% 54.36.148.188
27 10 0.20% 6 0.19% 58 0.11% 1 0.18% 158.69.69.83
28 10 0.20% 5 0.16% 67 0.13% 3 0.53% 77.75.77.32
29 10 0.20% 10 0.31% 1 0.00% 9 1.60% 95.216.137.215
30 9 0.18% 9 0.28% 0 0.00% 9 1.60% 185.246.116.48

Top 10 of 356 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 90 1.83% 75 2.35% 14416 27.95% 12 2.13% 77.88.5.150
2 1171 23.78% 201 6.29% 6834 13.25% 5 0.89% 62.210.149.60
3 45 0.91% 42 1.31% 5011 9.72% 7 1.24% 77.88.5.68
4 205 4.16% 201 6.29% 3859 7.48% 143 25.40% 17.58.100.173
5 17 0.35% 16 0.50% 3708 7.19% 11 1.95% 66.249.79.176
6 20 0.41% 17 0.53% 3352 6.50% 6 1.07% 66.249.79.172
7 82 1.66% 82 2.56% 2963 5.75% 1 0.18% 185.85.237.163
8 17 0.35% 14 0.44% 1826 3.54% 3 0.53% 77.88.5.244
9 58 1.18% 30 0.94% 1232 2.39% 28 4.97% 216.244.66.202
10 1664 33.79% 1664 52.05% 1154 2.24% 4 0.71% 85.90.118.205

Top 30 of 64 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2620 53.20% - (Direct Request)
2 2077 42.17% https://doska.info/item/add
3 46 0.93% https://www.google.com/search
4 15 0.30% https://www.google.ru/search
5 6 0.12% https://sanitarywork.ru/i.php
6 5 0.10% https://www.google.com
7 4 0.08% http://sergey-invisible.fun/
8 4 0.08% https://zen.yandex.com/id/5ff46bb65981921f1533306a
9 3 0.06% http://prookhotu.ru/category/enciklopediya
10 3 0.06% http://prookhotu.ru/delimsya-opytom/boj-i-sluzhba-drobovogo-ruzhya.html
11 3 0.06% http://simplesite.com
12 3 0.06% https://bestwebber.ru/nastroika-seti-virtualbox/
13 3 0.06% https://ilovediscovery.ru/category/kak_eto_rabotaet_15_sezon/next/2
14 3 0.06% https://moypodrostok.ru/problemi-podrostkov/psihologiya-podrostka-13-let-krizis
15 3 0.06% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_1025/
16 3 0.06% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_543/
17 3 0.06% https://sanitarywork.ru/text/razdel-ii-tsentralnoe-otoplenie/75-ustroystvo-naruzhnih-teplovih-setey
18 3 0.06% https://svddb.ru/engeneering/localcanalisation/rings/
19 3 0.06% https://tasmed.ru/eht_lareneg_atad/sciteneg/index_dilpt25_dicer21.html
20 3 0.06% https://tasmed.ru/map/
21 3 0.06% https://tasmed.ru/sesaesid/lacigolocno_sesaesid/index_dilpt25_dicer1083.html
22 2 0.04% http://prookhotu.ru/tag/pravila
23 2 0.04% http://www.tesaki.ru/forum/index.php
24 2 0.04% https://avtocarsp.ru/neobychnyy-bmw-i8-roadster-v-ispolnenii-e-n-army-edition/
25 2 0.04% https://cumir.ru/ashil-zhan-zhak-mari-deveria
26 2 0.04% https://cumir.ru/tatyana-shevtsova
27 2 0.04% https://doska.info/blog/
28 2 0.04% https://ilovediscovery.ru/page/temnye-sekrety-velikih-gorodov-rim
29 2 0.04% https://med-bolnica.ru/kak-pravilno-upotreblyat-alkogol-v-novogodnie-prazdniki/
30 2 0.04% https://med-bolnica.ru/tot-samyj-myunhgauzen-kak-raspoznat-patologicheskogo-lzhetsa/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 15 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 137 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1171 23.78% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 345 7.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 226 4.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
4 163 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 159 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 147 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 125 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 83 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 82 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 82 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
11 63 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 61 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 61 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 58 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
15 55 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4925 100.00% 3197 100.00% 51576 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20